Program IV - Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš

Konsultantske usluge za Program Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš

Zemlja

Period

Finansiranje

Konsultantski budžet

Konsultant

Srbija

2018 - 2020

Nemačka razvojna banka KfW

EUR 1.096.910

Posch & Partner (Austrija)

SETEC Engineering (Austrija)

envico - Environmental Consulting (Srbija)

pod-konsultant SETEC E&C

Cilj projekta je zaštita biodiverziteta u jezerskom području, koji je od međunarodno priznatog značaja, i promocija turizma oko jezera.

Projektne mere su sledeće:

  • Poboljšano prikupljanje i tretman otpadnih voda radi daljeg smanjenja nutrijenata koji ulaze u jezera.
  • Tampon zone oko oba jezera, uključujući uspostavljanje vegetacionog pojasa.
  • Biciklističke staze i platforme za posmatranje ptica.
  • Biomanipulacija sadašnje riblje populacije: Kontrolisano smanjenje ribe karaša u jezeru Palić radi promocije autohtone faune i flore.