Program V - Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji - faza 1 i 2

Konsultantske usluge za fazu 1 (Priprema) i faza 2 (Realizacija investicionih mera)

Zemlja

Period

Finansiranje

Konsultantski budžet

Partner

Srbija

faza 1: 05/2014 - 01/2016

faza 2: 07/2017 - 12/2023

Nemačka razvojna banka KfW

faza 1: EUR 2.663.000

faza 2: EUR 4.000.000

SETEC Engineering (Austrija)

Ehting (Srbija)

IWA Consalt (Srbija)

Vojvodinaprojekt (Srbija)

Ciljevi programa su kontinuitet u snabdevanju svih potrošača vodom, kvalitet vode u skladu sa standardima SZO, smanjenje neprihodovane vode, smanjenje potrošnje energije, poboljšanje rada i održavanja, smanjenje troškova poslovanja, pokrivenost troškova prihodima, i poboljšanje efikasnosti naplate.

Faza 1

Usluge A:  Inženjerski radovi (verifikacija svih postojećih mapa i priprema GIS mapa, identifikacija neprihodovane vode, identifikacija sektora usluga, noćna merenja protoka, hidraulički proračun mreže, obuka za detekciju curenja vode u pilot prodručjima, definisanje mogućih ušteda energije, revizija, investicionih projekata za opštine za fazu 2)

 

Usluge B:   Institucionalana podrška (verifikacacija ispunjenosti uslova za učešće u fazi 1, unapređenje komercijalnih procedura, izrada plana usklađivanja tarifa, gruba procena kompletnosti imovine, uvođenje menadžment informacionog sistema, podizanje javne svesti i odnosa sa kupcima, pomoć u organizaciji i razvoju ljudskih resursa, pravni aspekti)

Faza 2

Usluge A:   Inženjerski radovi (revizija investicionih mera za fazu 2 identifikovanih u fazi 1, implementacija Akcionog plana za neprihodovanu vodu uklj. DMA, izrada projekata – revizija postojećih projekata, praćenje dozvola, priprema tenderske dokumentacije - FIDIC crvena knjiga, FIDIC žuta knjiga za PPV, pomoć u pripremi tendera – evaluacija tendera, pregovorima o ugovoru, prijem opreme i materijala i nadzor radova, pomoć tokom garantnog roka, upravljanje fondom za raspolaganje i zahtevima za isplatu)

 

Usluge B: Institucionalna podrška (verifikacija, ažuriranje i unapređenje baze podataka klijenata, unapređenje komercijalnih procedura, ažuriranje planova prilagođavanja tarifa, procena imovine, mesečno ažuriranje, razvoj i primena MIS-a, razvoj i primena poslovnog planiranja, pravni aspekti, praćenje indikatora uspeha i benčmarking, razvijanje javne svesti i odnosa sa kupcima, tehnička pomoć u organizaciji i razvoju ljudskih resursa, prenos tehničke pomoći i znanja u MCTI, razrada i implementacija koncepta rada i održavanja, razrada i sprovođenje procedure za otplatu kredita)